Polityka Prawa Konkurencji

SPIS jako organizacja branżowa, zrzeszająca przedstawicieli różnych firm, których działalność może być względem siebie konkurencyjna, działając w zgodzie z unijnym prawem tj. artykułami 101 do 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zgodnie z prawem polskim tj. Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, gwarantuje i wymaga od swych członków przestrzegania polityk prawa konkurencji obowiązujących w ich rodzimych przedsiębiorstwach, a w szczególności:

Uczestnicy spotkania mają dostęp i mogą dokonać przeglądu agendy spotkania pod kątem tematów związanych z zagadnieniami prawnokonkurencyjnymi i powinni dbać o to, aby spotkania odbywały się zgodnie z programem.

Prezentacje i dyskusje powinny być ograniczone do informacji niestanowiących informacji wrażliwej dla konkurencji, informacji publicznie dostępnych, dotyczących problemów branży, a nie konkretnych projektów związanych z klientami lub strategią uczestników spotkania. Jeżeli w trakcie spotkania jakiekolwiek nieodpowiednie tematy zostaną poruszone przez uczestnika/uczestników pozostali uczestnicy powinni natychmiast zażądać zakończenia dyskusji. Jeżeli dyskusja mimo to trwa, pozostali uczestnicy powinni niezwłocznie wyraźnie odmówić dalszej rozmowy i wycofać się z udziału w spotkaniu. Należy upewnić się, że ich sprzeciw i wyjście zostały zarejestrowane w protokole spotkania. Należy pamiętać, że bierna postawa podczas spotkania jest uznawana za milczące przyzwolenie na przyjęte ustalenia.

Uczestnicy powinni odnieść się do treści wewnętrznych dokumentów celem sprawdzenia czy statystyki bądź inne informacje, które chcą przekazać Stowarzyszeniu lub którejkolwiek jego komisji nie stanowią informacji wrażliwych z punktu widzenia prawa konkurencji. W przypadku, gdy informacje mają taki charakter, uczestnicy powinni uzyskać zgodę na przekazanie informacji od swojego Pełnomocnika ds. Prawa Konkurencji, działającego w ich organizacji.

Zarząd SPIS