Podsumowanie Otwartego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych SPIS z dnia 12.03.2024 r.

Otwarte Zebranie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych odbyło się we wtorek 12 marca 2024 r. w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams. W spotkaniu wzięło udział 20 członków indywidualnych stowarzyszenia. Było to pierwsze, od czasu Walnego Zjazdu SPIS w czerwcu 2021 r., oficjalne spotkanie członków SPIS w tak dużym gronie.

Podczas wystąpień przedstawiono najważniejsze zadania zrealizowane przez Zarząd w 2023 r. oraz planowane na przełomie lat 2024 i 2025. Do najważniejszych należą zaangażowanie SPIS w charakterze organu opiniującego zmiany w aktach prawnych dotyczących techniki strzałowej i materiałów wybuchowych oraz współpracy z Europejską Federacja Inżynierów Strzałowych (EFFE) w związku z organizacją 13. Światowej Konferencji na temat Materiałów wybuchowych i robót strzałowych w Krakowie, przy aktywnym udziale SPIS jako współorganizatora z ramienia organizacji krajowej będącej członkiem EFEE. Omówiono także sprawy organizacyjne dotyczące składek, form kontaktu z Zarządem oraz funkcjonowania strony Internetowej. Podczas ostatniej części spotkania dyskutowano na temat możliwości organizacji stacjonarnego Zebrania SPIS.

Podczas Zebrania uczestnicy mieli możliwość zabierania głosu w celu przekazywania uwag, pomysłów, wniosków lub zapytań dotyczących poszczególnych spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia. Dzięki dużej aktywności uczestników prowadzone były interesujące dyskusje w następujących tematach:

 1. Postępy prac legislacyjnych związanych z projektem nowej Ustawy o MWC.
 2. Zaangażowanie i postępy prac przy projekcie nowego Rozporządzenia w sprawie kwalifikacji górniczych.
 3. Podjęcie działań w kierunku umieszczenia SPIS na stałej liście adresatów korespondencji w tematach związanych z regulacjami dotyczącymi MWC oraz mających wpływ na prawno-formalne funkcjonowanie naszej branży.
 4. Postępy związane z wdrożeniem programu PECCS (Pane-European Competence Certificate for Shotfirers) – ogólnoeuropejskie szkolenie kompetencyjne dla strzałowych, którego celem jest zunifikowanie minimalnego poziomu wiedzy wymaganej do pracy na stanowisku strzałowych.
 5. Możliwość zaangażowania się indywidualnego lub poprzez pracodawców w czynny udział przy organizacji Konferencji EFFE w Krakowie w 2025 r.
 6. Jubileuszu tj. 20. rocznicy powołania SPIS do życia, który można by uwzględnić przy okazji organizacji Spotkania Integracyjnego.
 7. Planowanego na kwiecień tego roku Spotkania Zarządu SPIS z Członkami Wspierającymi.

Ustalenia ze spotkania są następujące:

 1. Na stronie Internetowej SPIS opublikowane zostaną informacje o uwagach zgłoszonych przez Stowarzyszenie do projektu Ustawy o MWC.
 2. Przeprowadzona zostanie aktualizacja danych kontaktowych członków stowarzyszenia na potrzeby sprawniejszej wymiany informacji i szybszego informowania o ważnych wydarzeniach.
 3. Uczestnicy spotkania prześlą mailem (lub zgłoszą w inny dogodny sposób) swoje pomysły dotyczące organizacji Spotkania Integracyjnego w terminie najpóźniej do końca maja 2024 r.
 4. Dokonane zostaną poprawki na stronie Internetowej SPIS mające na celu poprawę jej funkcjonalności i aktualizację treści.
 5. Korespondencję, wszelkie pomysły, uwagi i wnioski prosimy kierować na adres poczty elektronicznej Sekretarza SPIS Krzysztofa Barańskiego: baranski@agh.edu.pl

Pragniemy podziękować wszystkim obecnym za aktywne włączenie się w przebieg Zebrania i wyrażanie swoich opinii.

Zarząd SPIS